ידע
להצליח
⭐⭐⭐⭐⭐
הדפסה תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 8 ✔* תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 7. לפני חתימת הקונטרס ... - ידע להצליח, התפתחות ...
הצטרף לחברים באתר!
שם
סיסמא
לחץ כאן
להתחבר לאתר!
💖
הספרים שמומלצים לך:
להצליח בחיים
ולהיות מאושר!


🖶 תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 8

* תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 7.

לפני חתימת הקונטרס

תפילה ליושב בשמים - לפתיחת שערי רצון

שמע ה' קולי בשיחי. בהתעטף לפניך רוחי ונשמתי. ותפל נא תחנתנו לפניך. ותשמע צעקתנו ממעונך. ותהיה תפלתנו רצויה לפניך, כקטורת סמים על מזבחך.

יהי רצון מלפניך ה' א - להי וא - להי אבותי, לטהר מערכי רעיוני. ולכונן מענה לשוני. ותחשכני מזדונות. ותנקני משגיונות. ותמחול לי כל עוונות. ותהיה עם לבבי בעת מחשבי. ועם פי בעת הטיפי. ועם ידי בעת מעבדי. ועם רגלי בעת הילוכי. ואל אומר לפניך דבר שלא כרצונך. וגער בשטן ואל יבהילני. וביצר הרע ואל יכשילני. והאר פניך אלי. ונתת מהודך עלי. וקבל תחינתי. ורצה בהשתחויתי. ועזרני על דבר כבוד שמך וחנני. בזאת אדע כי עשית עמדי חסד, וכי חפצת בי ותציבני לעמוד לפניך לעולם. יהיו לרצון אמרי פי והיגיון לבי לפניך, ה' צורי וגואלי

תפילה עתיקת יומין מתוך התכלאל, מברכות השחר (טובה לכל עת)

לסיכום:

תקותי כי מאמר זה יעזור לכל אחד מאיתנו. להתבונן יותר בתפילה.

העבירו נא את המסר לכל אדם אשר מוכן לתקן.

לא נעשה זאת מנקודה של, גאוה והתנשאות, חלילה, אלא בדברי נועם.

שלא נקפיד על עניינים הקשורים בין אדם למקום על - חשבון זלזול ופגיעה במצוות שבן - אדם לחבירו.

חייבת להיות רגישות גבוהה במיוחד, בזמן שנרצה להעיר לאחרים, שלא יצא שכרנו בהפסדנו.

זכורני סיפור - המבטא את חובת הזהירות לרגישות ההערות לזולת

אדם ישר ותמים היה מברך את בניו כל ליל שבת, בכוונה עצומה, בלשון: "אלה ואלה נשרפין בבית הדשן". אורח "בר - אורין" שהתארח בביתו, שמע בליל שבת את דברי הברכה ופרץ בצחוק... סיפר לבעל הבית את ה"שטות" שהוא אומר...

אותו אדם ישר ותמים התבייש מאד והפסיק...

בחלום באו משמים, לאותו "בר - אוריין" והקפידו עליו בכעס גדול, שגרם לאותו אדם להפסיק...

"כי לא היה מימות עולם תפילה זכה ונאמנה כפי שביקש אותו אדם.."

אסיים בתפילה

"תענו ותעתרו מן השמים.

תקובל צעקתכם.

תשמע תפלתכם ברצון.

תענה עתירתכם".

ויקיים בכם מקרא שכתוב: "והיה טרם יקראו ואני אענה

עוד הם מדברים ואני אשמע"

ה' א - להי אבותיכם יוסף עלכם ככם אלף פעמים

ויברך אתכם כאשר דבר לכם"

וכן יהי רצון ונאמר: אמן!

זכות השיפור בתפילה

יהיה גם לע"נ של כל קדושי עם ישראל

אשר נרצחו מסיבה אחת ויחידה, בגלל היותם יהודים

ולע"נ של כל אלה שמסרו נפשם על קידוש ה' על קדושת הארץ והגנת הישוב היהודי.

בס"ד 1

פרשת לך לך

וַיְבָרְכֵהוּ וַיֹּאמַר בָּרוּךְ אַבְרָם לְאֵל עֶלְיוֹן קֹנֵה שָׁמַיִם וָאָרֶץ (בראשית י"ד י"ט).

וַיֹּאמֶר אַבְרָם אֶל - מֶלֶךְ סְדֹם הֲרִמֹתִי יָדִי אֶל - יְהוָה אֵל עֶלְיוֹן קֹנֵה שָׁמַיִם וָאָרֶץ (שם כ"ב).

השאלה

מה פירוש המלה קֹנֵה ועל מי היא מוסבת, והאם כאשר הקורא בתורה טעה ואמר קֹנֶה (בסגול) שינה משמעות?

התשובה

כידוע, מסכת אבות כוללת ו' פרקים, אך בצורתה המקורית כללה רק ה' פרקים של משנה בעוד שהפרק השישי הוא ברייתא אשר צורפה בתקופה מאוחרת יותר מסדר תנא דבי אליהו זוטא פרק י"ז וכן ממסכת כלה רבתי פרק ח' והיא שנויה בלשון משנה וזאת על מנת שפרק זה ילמד בשבת שלפני חג שבועות חג מתן תורה בשבח התורה כפי שנקרא פרק זה קניין תורה וכך כתוב בפרק זה (י'): "חמישה קניינים קנה הקב"ה בעולמו ואלו הן: תורה קניין אחד, שמים וארץ קניין אחד, אברהם קניין אחד, ישראל קניין אחד, בית המקדש קניין אחד... אברהם קניין אחד מנין? דכתיב: וַיְבָרְכֵהוּ וַיֹּאמַר בָּרוּךְ אַבְרָם לְאֵל עֶלְיוֹן קֹנֵה שָׁמַיִם וָאָרֶץ".

וקשה, הברייתא מוכיחה שאברהם קניינו של הקב"ה, כאשר מפשט הפסוק מובן כי אל עליון קונה שמים וארץ ולא את אברהם, קושי זה עמד בפני רש"י המסיים את פירושו בברייתא זו בתמיהה גדולה וכותב: ולפי העניין נראה בעיני שהברייתא לא נכתבה כתקנה, שהרי בפרק האשה (פסחים פ"ז / ב') לא שנינו אלא תורה שמים וארץ וישראל ומביא ראיה לשמים וארץ מאותו פסוק שנאמר באברהם קנה שמים וארץ עכ"ל.

ואכן במקורות אחרים לא נמנה אברהם אבינו בין הקניינים, במכילתא דרבי ישמעאל (פרשת בשלח), במכילתא דרבי שמעון בר יוחאי (ט"ו ט"ז), במסכת פסחים (פ"ז / ב'), מונים ד' קניינים בלבד והפסוק קונה שמים וארץ המובא בברייתא לגבי אברהם עבר לקניין שמים וארץ של הקב"ה וכך אומרת הגמרא: "ישראל שהן בני, בני בחוני, בני אברהם יצחק ויעקב אחד מארבעה קניינין שקניתי לי בעולמי, תורה קניין אחד דכתיב: "ה' קנני ראשית דרכו" (משלי ח' כ"ב), שמים וארץ קניין אחד דכתיב: "קֹנֵה שמים וארץ" (בראשית י"ד י"ט), בית המקדש קניין אחד דכתיב: "הר זה קנתה ימינו" (תהלים ע"ח נ"ד), ישראל קניין אחד דכתיב: "עם זו קנית" (שמות ט"ו ט"ז).

מהו לשון קֹנֵה המוסב על הקב"ה?

בכל הפסוקים שהביאה הגמרא כהוכחה לקניינו של הקב"ה פירוש המלה קֹנֵה = יצר, ברא, ואין חלילה לפרש המלה קֹנֵה לקיחת דבר במחיר מאחֵר כדרך האדם או כפשוטו של מקרא, שהרי אצל הקב"ה קודם יש עשייה שהיא הבריאה, היצירה, ותוצאת עשייה זו היא קניינו, כפי שתרגום של המלה "עשה לי את החיל הזה" (דברים ח' י"ז) הוא קנו לי וכך הסביר רש"י קֹנֵה שמים וארץ - "כמו עֹשֶה שמים וארץ (תהלים קמ"ו ו') ע"י עשייתן קנאן שלו" וכן הרמב"ן על רש"י הוסיף "ואלה שני פנים הם. ואולי כן הדבר שיבוא לשון קנין בעניין העשייה וכן "כי אתה קנית כליותי" (תהלים קל"ט י"ג) והנכון מה שאמר עוד קנאן להיות לו, כי כל אשר לאדם יקרא קניינו... ולזה נתכוון אונקלוס שתרגם דקניניה ולא אמר קנה" ומדוע נקראו אלו קניינים? זאת כתב בעל מדרש שמואל: "תהיה כוונת קניינים האלה לומר גודל חשיבותם ומעלתם בעיני ה' ולזה קראם קניינים, לפי שכל דבר אשר קונה האדם נותן מעותיו בו כדי לקנותו, אם לא היה חשוב בעיניו לא היה נותן מעותיו בו, לכן המשיל אלו הדברים לקניינים כאילו ה' קנאם בדמים יקרים, להודיע חיבתם לפני המקום" (ראה גם מלבי"ם ירמיה י"ג א').

2

זאת אנו למדים גם ממה שנאמר במדרש רבה על הפסוק "קֹנֵה שמים וארץ" שואלים שם בתמיהה ממי קנאן? ונראה, אומר רבנו בחיי, שבבראשית רבה הבינו חכמים מלת קונה כפשוטו שקנאן מאחֵר והוא החומר הראשון שממנו ברא הכל ועל זה אומר פירוש "יפה תואר" וזה שקר בחוק האמונה, כי הקב"ה בראן יש מאין אלא ממשיך רבנו בחיי ואומר: "קֹנֵה שמים וארץ" אין להבין קונה ממוכר... אין הכוונה בו שקנה מאחֵר, ודע כי כל יש - קניין, כי האין - אינו קניין, ולפי שהוא יתברך הוציא העולם יש מאין הזכיר הכתוב לשון קניין - "קֹנֵה שמים וארץ", עכ"ל. ואכן כך תירגם אונקלוס כאן המלה קֹנֵה = דקניניה שמיא וארעא, (וראה גם במילון אבן שושן ערך קונה שלניקוד מלה זו שתי משמעויות ובניקוד צירי עניינה לשון קניין).

לאחר שהוכחנו לעיל כי המלה קֹנֵה נו"ן בצירי שהיא תנועה גדולה ובסמיכות רק לפעולתו של הקב"ה משמעותה יצירתו בריאתו, כעת נוכיח כי מלה זו בהוספת נקודה אחת באות נו"ן לסגול שהיא תנועה קטנה, היא שינוי בין קודש לחול, קֹנֶה (נו"ן בסגול) משמעותה לקחת דבר במחיר והיא מוסבת על פעולה (או בהשאלה) של בשר ודם כמו: וְהָיָה מִמְכָּרוֹ בְּיַד הַקֹּנֶה אֹתוֹ (ויקרא כ"ה כ"ח), לַצְּמִיתֻת לַקֹּנֶה אֹתוֹ לְדֹרֹתָיו (שם ל'), וְהִתְמַכַּרְתֶּם שָׁם לְאֹיְבֶיךָ לַעֲבָדִים וְלִשְׁפָחוֹת, וְאֵין קֹנֶה (דברים כ"ח ס"ח), כַּקּוֹנֶה כַּמּוֹכֵר, (ישעיה כ"ד י"ב), הַקּוֹנֶה אַל - יִשְׂמָח, וְהַמֹּכֵר אַל - יִתְאַבָּל (יחזקאל ז' י"ב), וְשׁוֹמֵעַ תּוֹכַחַת, קוֹנֶה לֵּב (משלי ט"ו ל"ב), קֹנֶה - לֵּב, אֹהֵב נַפְשׁוֹ (שם י"ט ח'), רַע רַע, יֹאמַר הַקּוֹנֶה (שם כ' י"ד), בכל הדוגמאות לעיל הפעולה היא של בשר ודם, ותרגומם בתורה הוא (לפי סדר הפסוקים לעיל) דזבן, לדזבן, דקני.

יוצא מכך, כי יש להקפיד בתפילת שמונה עשרה לומר "האל הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים, קוֹנֵה הכל"... קוֹנֵה בצירי, זהו שבח להקב"ה שקניינו הכל והיא באה בצירי בסמיכות רק לפעולתו של הקב"ה וכן בברכה מעין שבע יש להקפיד לומר "האל הגדול, הגבור והנורא, אל עליון, קוֹנֵה ברחמיו שמים וארץ"... זהו שבח להקב"ה לבריאת העולם ועל כן המלה קוֹנֵה בצירי, והטועים לומר קוֹנֶה בסגול בתפילה במקומות הנ"ל, אינם יודעים מה אומרים כך שחסרה כאן הכוונה, מהפכים קודש לחול, והחמור ביותר חלילה, משמעות הדברים בתפילת שמונה עשרה היא כפירה בבורא שהוא ראשון ליצירה שברא הכל מאין, וכך כתב הרשב"א (מסכת ברכות ל"ד / ב'), צריך שיתבונן האדם ויכוון אליהם בשעת התפילה והוא שיש בברכה ראשונה קוֹנֵה הכל וזוכר חסדי אבות מלך עוזר ומושיע ומגן וכל מלה ומלה מאלו המלות יש בה כוונה, שבה פינה גדולה באמונה... שלא כדעת הפילוסופים שמקצתם גזרו על קדמותו ואפילו בפרטיו, וקצתם הודו בחידוש הפרטים וקיימו קדמות החומר הראשון אשר קראוהו היולי ושמוהו התחלה מחוייבת, וזה כולו כפירה באמונתנו, אלא שהוא יתברך חידש הכל ברצונו ואפילו החומר הראשון... ועל כן באומרנו קוֹנֵה מחוייבים אנו לכוון אל התכלית הזה, והוא פינה גדולה באמונה, עכ"ל.

דבר זה נכון ודומה גם למלה בּוֹנֵה בצירי כמו: בּוֹנֵה יְרוּשָׁלִַם יְהוָה; נִדְחֵי יִשְׂרָאֵל יְכַנֵּס: (תהלים קמ"ז ב') זהו בניין הקיים לעד והוא בסמיכות לפעולתו של הקב"ה בלבד וכך כתב דעת מקרא על מלה זו: תהילת ה' הנזכרת בפסוק הקודם כוללת את השבח בונה ירושלים, בוֹנֵה בצירה והיא צורת סמיכות, להשמיענו ש"בונה ירושלים" הוא תואר לה'. ויש במשמע, שמלכתחילה נבנתה ירושלים בהשגחה מיוחדת מאת ה', והשגחתו מתמדת כל הימים על ירושלים לשכלל את בנינה עכ"ל, ואכן בכל מקום במקרא כאשר פעולת הבניה (שהיא זמנית ומוגבלת) מתייחסת לאדם, ואף לשלמה המלך שבנה בית לה', המלה בוֹנֶה בסגול וכמו אדם שבונה בירושלים בעושק, עליו נאמר: בֹּנֶה צִיּוֹן בְּדָמִים; וִירוּשָׁלִַם בְּעַוְלָה: (מיכה ג' י') כך גם בפסוקים הבאים: וַיְהִי בֹּנֶה עִיר (בראשית ד' י"ז), הַבַּיִת הַזֶּה אֲשֶׁר - אַתָּה בֹנֶה (מלכים א' ו' י"ב), הוֹי בֹּנֶה עִיר בְּדָמִים (חבקוק ב' י"ב), עַל - כֵּן אַתָּה בוֹנֶה הַחוֹמָה (נחמיה ו' ו'), הִנֵּה אֲנִי בוֹנֶה - בַּיִת לְשֵׁם יְהוָה אֱלֹהָי (דברי הימים ב' ב' ג'), וְהַבַּיִת אֲשֶׁר - אֲנִי בוֹנֶה גָּדוֹל (שם ד'), כִּי הַבַּיִת אֲשֶׁר - אֲנִי בוֹנֶה גָּדוֹל וְהַפְלֵא: (שם ח').

הערה: המלה הַבוֹנֶה עם ה"א הידיעה בתחילתה היא בניקוד סגול, כמו: הַבּוֹנֶה בַשָּׁמַיִם מַעֲלוֹתָו (עמוס ט' ו').

יוצא מכך, כי יש להקפיד בברכת המזון, בתפילת שמונה עשרה, בברכה לאחר קריאת ההפטרה לומר: ברוך אתה ה' בּוֹנֵה ירושלים, הנו"ן בצירי, זהו שבח להקב"ה וזהו ההבדל בין קודש לחול הטמון בצורת ניקוד המלה, כדברי רבנו בחיי: המוסיף נקודה או גורעה מחריב את העולם ומקצץ נטיעות התורה ושורשיה... עכ"ל (בראשית י"ח ג').

3

ואנו, שכולם מודים שיש לנו מסורת הדיוק בקריאה בכללותה ובתנועות הניקוד בפרט, נדע להשכיל ולשמור את שהנחילו לנו אבותינו הקדושים. וכמו שיש לנו ההבדל בקריאה בין אֶת המנוקדת בסגול והנקראת כפתח קטן כאשר היא מוקפת (מחוברת במקף) מפני הסמיכות, לבין אֵת המנוקדת בתנועה גדולה הצירי כשהיא עצמאית, וכן כשם שיש לנו הבדל בקריאה במלה תֶּבֶל המנוקדת בסגול וקריאתה כפתח קטן ומשמעותה גנאי וניאוף כמו: וְאִשָּׁה לֹא - תַעֲמֹד לִפְנֵי בְהֵמָה לְרִבְעָהּ - תֶּבֶל הוּא (ויקרא י"ח כ"ג), לבין קריאת המלה תֵּבֵל המנוקדת בתנועה גדולה הצירי והיא מלשון ארץ כמו: וְהוּא יִשְׁפֹּט - תֵּבֵל בְּצֶדֶק; יָדִין לְאֻמִּים בְּמֵישָׁרִים: (תהלים ט' ט'), כך נקפיד לשמור על ההבדל בקריאת המלה קוֹנֶה בסגול בעבור אדם וקוֹנֵה בצירי במקומה הראוי כשבח להקב"ה וכן בין בוֹנֶה בסגול שהיא פעולתו של אדם לבין בוֹנֵה בצירי שהיא תואר להקב"ה, ויש להבין כי הסידורים המודפסים הראשונים (השאמי) מקורם אינם מתימן ואין להוכיח מהם על כך, כי אינם מזוקקים בדקדוק לפי מסורת אבותינו שהרי בקריאת עדות אחרות, ואף בעברית של ימינו אין הבדל בין סגול לבין צירי וקריאת המלה אחת היא בצירי גם אם כתובה בסגול, והמדפיסים היום (גם לעדות אחרות) רובם תיקנו שגיאות מעין אלו, כך שעלינו להקפיד לתקן גם את אשר שגור בפינו כי הוא בטעות יסודו.

נסיים מדברי הקדמת הספר אבן ישראל (שנת תקכ"ו) של הרב יעקב יוסף סופר לגבי אזהרתו על שיבושים בקריאת החזנים מתוך חוסר ידיעה מה הם אומרים וכך כתב: והן אמת חפצתי לדעת זאת, איך יוציאו אלו החזנים רבים ידי חובתן במעשה זמרה ובקריאת חובה, כי מה שאמרו חז"ל קרא ולא דקדק באותיותיה יצא בדיעבד, לא אמרו אלא ליחיד ולא להוציא את אחרים, ועוד, דכל זה אינו אלא באותיות ולא כן במשנה או מבליע הנקודות והטעמים דבזה ליכא מאן דפליג דלא יצא כמו שבררתי בפנים הספר בבירור גמור, ועיקר טעותם ששמעתי מהם הוא מה שאומרים: וכי כל בני אדם בעלי דקדוק הם? ובאמת המה שגו ברואה ונראה לעין כל, קול ענותם הוא קול ענות, וכדפירש"י ז"ל קול חירופים וגידופים בדברים פשוטים אשר הוא הכרח לתינוק בין יומו, ע"ד משל ויראו העם את ה', כתוב מתג ויראו ושורשו ירא מלשון ירא והשוא תחת הריש הוא שוא נע והם קורין התיבה הנ"ל בלי מתג וקורין השוא נח והוי שורשו ראה מלשון ראייה, ומי ראה או שמע כזאת ולא יחרד על כבוד בוראו יתברך וכבוד תורתינו הקדושה? אוי לאותה כלימה אוי לאותה בושה, אשר ישמע לדבר הקשה ולא יקשיב אוזנו לדיבור הרע הזה, הצרי אין בגילעד אם רופא אין שם ישתקעו הדברים, כי שתיקותם יפה מדיבורם, וכי קול דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים זולתי קול הברה בעלמא? ולא אמרה תורה שלא לתקלה, כהני שלוחא קהלא יש חוטאין ומחטיאין בחטאה גדולה. ומה נדמו לזונה אכלה ומחתה את פיה ואמרה לא פעלתי און, כן הוא מחתות החטאים האלה בנפשותם, סוף דבר לא נתרפא העם שלועזות השפתים להתפלל לפני אבינו שבשמים. ואיך נשא ראש להתעלם מן העין בדברים אשר אנחנו דבקים באלוקים חיים, ואם אמת הדבר שאנשים האלה בעלי הלשון חברו לנו חיבורים יפים ונאים בדקדוק לשון הקודש ושלמים הם אתנו ברחבת הידים ידות הלשון, אך בזאת יאותו לנו בהמול לנו כל זכר ערלת הפה כאשר הם נמולים בהרבות ציורי' ודמיוני' אל גופות הערלות ערלת הלב אשר היא חרפה לנו בחריפה דתקינו לנו אנשי השם דור הפלגה שמפליגין בספינה על פני הים הגדול, ומה יעשו אנשי הישוב משוט בארץ ומתהלך בה, גם זה רעיון רוח, וכבר אמר הנביא נירו לכם ניר ואל תזרעו אל הקוצים, ועל כל קוץ וקוץ תילי תילין הלכות וכללים עד שנפש העם קצה בלחם הקלוקל אפילו בדברים קלים ואין אומר השב, עכ"ל.

מקורות

משנה, תלמוד בבלי, תרגום אונקלוס, מדרש רבה, רש"י, רמב"ן, רבנו בחיי, רשב"א, אבן ישראל, דעת מקרא, אוצר הסימנים לקורא בתורה.

תוספות

הבחנה בהפרדה בשלוש עשרה מידות ה' - ה'

אמונות למה המוצר יקר טומאה קושי רגישות דוגמא ציורים הקדוש מוצר היקר רצח עבירות חוסר וודאות להתפלל ספק ספקות תפילה תפילות תשובות
אחדות המציאות / סוד הצמצום יש מאין ואחדות ההפכים - חלק 2
...מציאות ובכל נקודה של מקום, יש פוטנציאל אין סופי של אין סוף צורות. ורק הטועה חושב שהצורה של הרגע הקודם, מחייבת את הצורה של הרגע שאחריו להיות כפי מה שהיא. כי על מה ולמה שצורה שנמצאת במקום ובזמן אחד, תשפיע בכלל על צורה שנמצאת במקום ובזמן אחר?! ואף אחד לא מחליט איזו צורה תהיה איפה. אלא שיש מקום וזמן אין סופיים, שבהם יש את כל הצורות כולן. והתודעה של האדם חווה בכל פעם רצף כלשהו של צורות, לפי הזמן והמקום שבו האדם נמצא. ושום רצף אירועים, הוא לא יותר או פחות...
הרס עצמי, שבירת חפצים בהתפרצות זעם, למה אני הורס לעצמי? לשבור דברים בהתפרצויות זעם, להוציא עצבים ולזרוק דברים, להרוס דברים בהתקפי זעם, זריקת חפצים בהתקפת זעם, שובר דברים, זורק דברים, הורס דברים, הפרעת הרס עצמי, הורס חפצים
הרס עצמי, שבירת חפצים בהתפרצות זעם, למה אני הורס לעצמי? לשבור דברים בהתפרצויות זעם, להוציא עצבים ולזרוק דברים, להרוס דברים בהתקפי זעם, זריקת חפצים בהתקפת זעם, שובר דברים, זורק דברים, הורס דברים, הפרעת הרס עצמי, הורס חפצים
...זעם, להוציא עצבים ולזרוק דברים, להרוס דברים בהתקפי זעם, זריקת חפצים בהתקפת זעם, שובר דברים, זורק דברים, הורס דברים, הפרעת הרס עצמי, הורס חפצים הרצאה על הרס עצמי, שבירת חפצים בהתפרצות זעם, למה אני הורס לעצמי? לשבור דברים בהתפרצויות זעם, להוציא עצבים ולזרוק דברים, להרוס דברים בהתקפי זעם, זריקת חפצים בהתקפת זעם, שובר דברים, זורק דברים, הורס דברים, הפרעת הרס עצמי, הורס חפצים ועוד משליך חפצים, להרוס חפצים, לזרוק חפצים, התנהגות בזמן כעס, התמודדות עם עצבים...
תפיסה עצמית, תפיסת העצמי ביחס לאחרים, תפיסה עצמית ביחס לאידיאל העצמי, הערכה עצמית, איך אתה תופס את עצמך? תפיסה עצמית ביחס לעצמך, תפיסה עצמית ביחס לאחרים, האשמה עצמית, עשיר שמח בחלקו, מרגיש לא שווה, חוסר ביטחון עצמי, דימוי עצמי
תפיסה עצמית, תפיסת העצמי ביחס לאחרים, תפיסה עצמית ביחס לאידיאל העצמי, הערכה עצמית, איך אתה תופס את עצמך? תפיסה עצמית ביחס לעצמך, תפיסה עצמית ביחס לאחרים, האשמה עצמית, עשיר שמח בחלקו, מרגיש לא שווה, חוסר ביטחון עצמי, דימוי עצמי
...לאחרים, תפיסה עצמית ביחס לאידיאל העצמי, הערכה עצמית, איך אתה תופס את עצמך? תפיסה עצמית ביחס לעצמך, תפיסה עצמית ביחס לאחרים, האשמה עצמית, עשיר שמח בחלקו, מרגיש לא שווה, חוסר ביטחון עצמי, דימוי עצמי הרצאה על תפיסה עצמית, תפיסת העצמי ביחס לאחרים, תפיסה עצמית ביחס לאידיאל העצמי, הערכה עצמית, איך אתה תופס את עצמך? תפיסה עצמית ביחס לעצמך, תפיסה עצמית ביחס לאחרים, האשמה עצמית, עשיר שמח בחלקו, מרגיש לא שווה, חוסר ביטחון עצמי, דימוי עצמי ועוד דימוי סביבתי...
תכונות אופי טובות, תכונות אופי רעות, הנוסחא אל האושר, דרך רוחנית, עצלנות, חריצות, נחישות, יהירות, פשרנות, קיצוניות, ללכת עם האמת, ללכת עד הסוף, להגיע להארה, להשיג אושר
תכונות אופי טובות, תכונות אופי רעות, הנוסחא אל האושר, דרך רוחנית, עצלנות, חריצות, נחישות, יהירות, פשרנות, קיצוניות, ללכת עם האמת, ללכת עד הסוף, להגיע להארה, להשיג אושר
...אל האושר, דרך רוחנית, עצלנות, חריצות, נחישות, יהירות, פשרנות, קיצוניות, ללכת עם האמת, ללכת עד הסוף, להגיע להארה, להשיג אושר ש: טוב אז השאלה שלי, לפי מה שאני יצא לי לשמוע לפני שנתיים בכדור הארץ כי אני יודע שמה שאתה מלמד לא... אליעד: אני חושב שלא. ש: אני חושב שזה לא נראה כאילו מבחינת אחרים. אליעד: עד כה. ש: עד כה השאלה שלי איך זה יכול להיות, איך אנשים לא חשבו על זה, איך אנשים פיתחו משהו כזה? אליעד: את הבנת מה הוא שואל? ש: כן. אליעד: הוא אומר שעד כה...
הסוד של הטוב והרע - מה גורם לאדם להרגיש רע? איך להרגיש טוב באמת?
...איך להרגיש טוב באמת? כל זמן שהאדם רוצה להרגיש טוב, וכל זמן שהאדם מחפש את הטוב, הרי שהוא מרגיש רע. וגם מי שהוא מרגיש טוב, כל זמן שהוא רוצה להרגיש יותר טוב, הרי שגם הוא מרגיש רע. כי מי שהוא מרגיש אך ורק טוב תמיד, הרי שהוא לעולם לא מרגיש רע. וכאשר אין רע, גם לא שייך להרגיש יותר טוב. כי יותר טוב שייך להרגיש, רק כאשר יש גם רע. שאז האדם יכול לומר שהוא מרגיש טוב, אבל לא מספיק טוב, דהיינו, גם רע, שאז האדם רוצה להרגיש עוד יותר טוב. ולכן, כאשר האדם רוצה להרגיש...
סיבה נכונה וסיבה לא נכונה, האם אתה עושה דברים מהסיבה הנכונה? האם אתה פועל מהסיבה הנכונה? האם ההתאהבות היא מהסיבה הנכונה? האם הזוגיות היא מהסיבה הנכונה? מהי סיבה נכונה? מהי סיבה לא נכונה? האם יש סיבה נכונה?
סיבה נכונה וסיבה לא נכונה, האם אתה עושה דברים מהסיבה הנכונה? האם אתה פועל מהסיבה הנכונה? האם ההתאהבות היא מהסיבה הנכונה? האם הזוגיות היא מהסיבה הנכונה? מהי סיבה נכונה? מהי סיבה לא נכונה? האם יש סיבה נכונה?
...הנכונה? האם אתה פועל מהסיבה הנכונה? האם ההתאהבות היא מהסיבה הנכונה? האם הזוגיות היא מהסיבה הנכונה? מהי סיבה נכונה? מהי סיבה לא נכונה? האם יש סיבה נכונה? הרצאה על סיבה נכונה וסיבה לא נכונה, האם אתה עושה דברים מהסיבה הנכונה? האם אתה פועל מהסיבה הנכונה? האם ההתאהבות היא מהסיבה הנכונה? האם הזוגיות היא מהסיבה הנכונה? מהי סיבה נכונה? מהי סיבה לא נכונה? האם יש סיבה נכונה? ועוד האם זאת הסיבה הנכונה? האם זאת סיבה לא נכונה? מהי סיבה נכונה לעשות משהו? מהי סיבה...
האם להיות קשה להשגה? איך לעשות טיזינג? איך לפתות מישהו? איך לגרום למישהו לרצות אותך? אמנות הפיקאפ, איך להצליח עם נשים? איך להצליח עם גברים? אומנות הפיתוי, להתחיל עם בחורה, איך להצליח בדייט?
האם להיות קשה להשגה? איך לעשות טיזינג? איך לפתות מישהו? איך לגרום למישהו לרצות אותך? אמנות הפיקאפ, איך להצליח עם נשים? איך להצליח עם גברים? אומנות הפיתוי, להתחיל עם בחורה, איך להצליח בדייט?
...להשגה? איך לעשות טיזינג? איך לפתות מישהו? איך לגרום למישהו לרצות אותך? אמנות הפיקאפ, איך להצליח עם נשים? איך להצליח עם גברים? אומנות הפיתוי, להתחיל עם בחורה, איך להצליח בדייט? עכשיו יש קטע כזה באומנות הפיתוי אומנות הפיקאפ יש קטע כזה שאם תנמיך מישהו הוא ירצה אותך אתה מכיר את הנושא הזה? ש: להנמיך? אליעד: תנמיך הכוונה כאילו תשפיל אותו או תוריד אותו תראה לו שאתה לא רוצה אותו ואז הוא ירצה אותך השאלה היא האם זה הגיוני. ש: זה לא אותו דבר. אליעד: מה? ש:...
התמודדות בחיים עם קשיים ומניעות - מניעה הופכת להנעה
...להנעה מה שדיקא אחד מהגבורים ספר זאת קטע משיחות הרן קמח ומזה תלמד שבכל דבור ודבור של המעשיות (סיפורי מעשיות של הרבי נחמן) יש מכון גדול מאד מאד מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשב שהאדם עומד מול הפחד שלו אין הפה יכול לדבר והלב לחשוב כי שם שייך גיבור. ג' לפני הד - ' ואז הדיבור הופך לגיבור<>דיבור ושם נפל מושה שאמר הראני נא את כבודו וששמע לא יראני אדם וחי ולא בדק באמת, ויתכן כי אלו היו מחשבותיו בכלל,., יכל להסב לרגע את מבטו ולבחון האם אלו מחשבותיו או הפחד...
תודעה מרחב התודעה וכוח התודעה
...מאמר קצר על תודעה מרחב התודעה וכוח התודעה חשוב רק לומר במשפט שהמאמר כתוב בצורת משלים החומר ממנו עשויה המציאות היא מחשבה במאמר זה נבין איך לפתוח מפתחות לתודעה ועל ידי כך נוכל לחולל כל מציאות מרחב התודעה הוא מרחב אין סופי אנחנו חיים ברוחב פס מסוים של התודעה באופן כללי יש כמה דברים פשוטים שצריך להבין על תודעה קודם כל קודם כל אפשר לחשוב על תודעה כמו פירמידה בראש יש נקודה סינגולרית שמאחדת בתוכה באופן הרמוני את כל התודעה באופן שאי אפשר לכתוב על אף דף של...
נקודות למחשבה
...רק חלק ממנו ואף פעם לא רואים את כולו. נקודת המבט שלנו תמיד חסרה חלק מסוים, אם ננסה לדמיין את עצמנו, תמיד נראה רק זווית מסוימת ולא נצליח לראות את התמונה המלאה. מה הסיבה לזה שאנחנו תמיד רואים חצי תמונה? ואם נשנה את תפישת המציאות היחסית שלנו שמחלקת כל דבר במציאות ליתרונות וחסרונות, האם זה יוביל לזה שתשתקף לנו מציאות אחרת? נקודה ב: כשאנחנו יוצרים לעצמנו מטרות, אנחנו קודם כל מנסים לחשוב עליהן, חולמים עליהן בהקיץ ומנסים לשער עד כמה טוב נקבל אם נצליח להשיג...
בודהיזם - תפיסת שפה, רב - משמעות וקונפליקט - 1
...Perception, Ambiguity & Conflict התיאוריות הבלשניות הנוכחיות מנסות לגלות כיצד אנשים משתמשים בידע לשוני, ידע מילולי של שפה. השפה משמשת לתקשורת בין אנשים, כותב העבודה הזו מנסה לתקשר עם הקורא, לספר לו או לה משהו. התפקיד המרכזי והחשוב של השפה הוא לתווך בין הדובר והשומע, הכותב והקורא. דוברים יש הרבה - מלמדים תינוקות לדבר, אחר כך מלמדים אותם להתבטא, אחר כך מלמדים אותם איך להביע את עצמם. אף פעם לא מלמדים איך לשמוע, איך להקשיב. מדברים הרבה, כותבים הרבה,...
אלוהים + בחירה חופשית - לאלוהים אין בחירה חופשית - למה?
...למה? לחץ כאן, לצפייה בהרצאת וידאו + MP3 בנושא: אלוהים + בחירה חופשית - לאלוהים אין בחירה חופשית - למה?. אלוהים + בחירה חופשית - לאלוהים אין בחירה חופשית - למה? הפעם אני רוצה לדבר על הבחירה החופשית של אלוהים. כולם מדברים הרבה על, יש בחירה חופשית, אין בחירה חופשית? על מה יש בחירה חופשית? על מה אין בחירה חופשית? השאלה הנשאלת היא, האם במציאות שלנו יש בכלל בחירה חופשית אמיתית? וכאשר אדם מתלבט האם יש או אין לו בחירה חופשית, זה בעצם אחרי שהוא מניח שיש דבר...
מהי זוגיות אמיתית? ועל הקשרים הזוגיים שיש לאדם בחייו! חלק 1
...ועל הקשרים הזוגיים שיש לאדם בחייו! חלק 1 מהי זוגיות אמיתית? ועל הקשרים הזוגיים שיש לאדם בחייו! זוגיות / אהבה. במאמר הזה ניתן נקודה להתבוננות על כל עניין האהבה, זוגיות, מערכות יחסים, פרידות, מריבות / גירושין ועוד. אם נתבונן נראה כי זוגיות קיימת בכל אחד מתחומי החיים שלנו, אהבה קיימת בכל אחד מתחומי החיים שלנו וגם מחלוקות, פרידות וגירושים קיימים בכל אחד מתחומי החיים שלנו. אז ראשית נגדיר מהי זוגיות ומהו קשר זוגי בכלל? זוגיות היא חיבור בין 2 דברים, חיבור...
אימון עסקי - ספורט, עסקים והאימון שביניהם
...או התרנגולת? אומרים שתחום האימון נולד בארה"ב לפני כ - 25 שנים, צמח מעולם הספורט ומשם חדר לשוק דרך אנשי עסקים, מנהלים וארגונים. כיום, האימון מכיל התמחויות רבות ומגוונות בכל תחומי החיים. ההרהור הזה בהיסטורית האימון גרם לי לחשוב ולשאול את עצמי: מה היה קודם? ספורט או עסקים? בהיותו של המאמר עוסק בתחום של אימון עסקי, אני שואל את עצמי, לא רק מה היה קודם, אלא מה משותף לשני העולמות האלה שגרם לצורך של שניהם באימון. ובכן, סביר להניח ("לא לתפוס אותי במילה.....
לזרום עם הדברים בהתאם לאותו הרגע
...לפעמים אדם רוצה לעשות משהו, אבל הוא לא עושה אותו למרות המנטרה - כאשר הוא עושה אותו הוא נהנה ממנו. אבל כאשר הוא רוצה לעשות אותו אין לו חשק. אם הוא חושב שהוא כל כך טוב, אז למה הוא לא עושה אותו? אז סימן שהדבר לא חשוב עבורו. אבל לפעמים הדבר הזה יגרום לו להצלחה. אז איך הוא לא חשוב עבורו? הוא לא בטוח שזה יצליח לו. אבל למה שלא ינסה? הוא פוחד ממצב שלא יצליח לו. אבל היו פעמים שהוא ניסה והצליח אז למה הוא לא מנסה כדי לדעת? זוהי הדחקה סתמית. הוא נותן מראש תוצאה...
על מספר 8, מקור כוח, איזון ו - מפת לידה נומרולוגית של האדם
...מספר 8, מקור כוח, איזון ו - מפת לידה נומרולוגית של האדם | מאת ציונה אבירם יפות. שמנות. רזות. צעירות. מבוגרותלכולן אותן טענות! הוא לא מפרגן לי. לא רואה אותי ממטר. מאחורי הגב שלי הוא משבח ובבית הוא שותק. רובץ מול הטלוויזיה. המחשב. אף מילה טובה לא אומר. מה עושים? לא עושים כלום. נסי לדבר איתו. זה יעזור בדיוק יום אחד. חבל לך להיות ממורמרת. כל מילה מיותרת. זה הוא, לא את יקירה! בשפה פשוטה קוראים לזה: נכות רגשית. קושי או חסימה של היכולת לבטא את הרגש. לזרום...
זיהוי וטיפול בילדים עם עיכוב התפתחותי, PDD, בעיות התנהגות, אוטיזם ואספרגר - מדריך להורים ומטפלים - 2
...בעיות התנהגות, אוטיזם ואספרגר - מדריך להורים ומטפלים - 2 פרק 2 כשיש לך תחושה אינטואטיבית שהתפתחות ילדך אינה תקינה כדאי לעבור על השאלות וההצהרות בהמשך כדי לדעת פחות או יותר באיזה תחום ממוקמת בעייתו של הילד והאם כדאי לגשת לאבחון, איזה אבחון, אצל איזה מומחה. לגשת עם הילד לאבחון זוהי סיטואציה קשה ומלחיצה (בעיקר עבור ההורים). מניסיוני אני ממליצה בחום לאבחן את הילד (את אייל לא אבחנתי בגלל פחדים שונים והכחשה ולכן לא קיבל תמיד טיפולים מתאימים ואילו את אדם...
1 2 3 4 ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
קבל את הספרים המומלצים עבורך שיביאו גם לך הצלחה ואושר אמיתיים בכל תחומי החיים!
לזמן מוגבל!     👈1 ב 150  👈2 ב 250  👈4 ב 350     📞 050-3331-331
הצלחה אהבה וחיים טובים - הספר על: איך להתמודד עם אובססיות והתמכרויות? איך להיגמל מהימורים? איך לחשוב בחשיבה חיובית? איך לטפל בהתנגדויות מכירה? איך להעריך את עצמך? איך לחנך ילדים? איך לדעת איזה מקצוע מתאים לך? איך לשפר את הזיכרון? איך להצליח בדיאטה ולשמור על המשקל? איך לשתול מחשבות? איך ליצור מוטיבציה ולהשיג מטרות? איך לקבל החלטות? איך לעשות יותר כסף? איך לפתח חשיבה יצירתית? איך להתמודד עם דיכאון ותחושות רעות? איך להיות מאושר ושמח? איך לנהל את הזמן? איך להאמין בעצמך? איך לפרש חלומות? איך לשכנע אנשים ולקוחות? איך למכור מוצר ללקוחות? איך להצליח בראיון עבודה? איך לשנות תכונות אופי? איך לפתח יכולות חשיבה? איך להעביר ביקורת בונה? איך להשיג ביטחון עצמי? איך לא להישחק בעבודה? איך ליצור אהבה? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך להתמודד עם גירושין? איך להצליח בזוגיות? איך לדעת אם מישהו מתאים לך? איך למצוא זוגיות ועוד...שקט נפשי אמיתי - הספר על: איך להתמודד עם חרדות ופחדים של ילדים? איך להתמודד עם הזיות / דמיונות שווא / פרנויות / סכיזופרניה / הפרעת אישיות גבולית? איך להתמודד עם הפרעות התנהגות אצל ילדים? איך להתמודד עם אכזבות? איך להתמודד עם בדידות? איך להתמודד עם בעיות ריכוז והפרעת קשב וריכוז? איך להתמודד עם שמיעת קולות בראש? איך לשכוח אקסים ולא להתגעגע? איך להתמודד עם אהבה אובססיבית? איך להשיג איזון נפשי? מועקות נפשיות וייאוש? איך להתמודד עם רגשות אשם ושנאה עצמית? איך להתמודד עם מאניה דיפרסיה ועם מצבי רוח משתנים? איך להתמודד עם תסמינים של חרדה? איך להתמודד עם OCD / הפרעה טורדנית כפייתית / אובססיות / התנהגות כפייתית? איך להתמודד עם הפרעות קשב וריכוז? איך להתמודד עם כל סוגי הפחדים והחרדות שיש? איך להתמודד עם פחד קהל ופחד במה / פחד להתחיל עם בחורות / פחד להשתגע / פחד לאבד שליטה / חרדת נטישה / פחד מכישלון / פחד מוות / פחד ממחלות / פחד לקבל החלטה / פחד ממחויבות / פחד מבגידה / פחד מיסטי / פחד ממבחנים / חרדה כללית / פחד לא ידוע / פחד מפיטורים / פחד ממכירות / פחד מהצלחה / פחד לא הגיוני ועוד? איך להתמודד עם התקפי חרדה ופאניקה? איך להתמודד עם חלומות מפחידים וסיוטים בשינה? כעס ועצבים? איך להתמודד עם עצבות? דיכאון? איך להתמודד עם ביישנות וחרדה חברתית? איך להתמודד עם טראומה ופוסט טראומה? איך להתמודד עם לחץ ועוד...להיות אלוהים, 2 חלקים - הספר על: איך נוצר העולם? מה יש מעבר לזמן ולמקום? מה המשמעות של החיים? למה לא להתאבד? האם המציאות היא טובה או רעה? האם אפשר לדעת הכל? איך להנות בחיים? האם לדומם יש תודעה? אולי אנחנו במטריקס? למה יש רע בעולם? איך להיות מאושר? מי ברא את אלוהים? מהי תכלית ומשמעות החיים? האם יש הבדל בין חלום למציאות? האם יש משמעות לחיים? האם באמת הכל לטובה? האם יש נשמה וחיים אחרי המוות? למה חוקי הפיזיקה כפי שהם? איך נוצרים רצונות / מחשבות / רגשות? האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ ויקומים מקבילים? למה העולם קיים? איך נוצר העולם? בשביל מה לחיות? איך להשיג שלמות ואושר מוחלט? האם יש או אין אלוהים? מה יש מעבר לשכל וללוגיקה? למה יש רע וסבל בעולם? האם יש אמת מוחלטת? האם הכל אפשרי? האם יש בחירה חופשית? איך להיות הכי חכם בעולם ועוד...
לפניך חלק מהנושאים שבאתר... מה מעניין אותך?
   האתר Yeda.EIP.co.il נותן לך תכנים בנושא אימון אישי לימודים, מגשר, מומחה פסיכולוגית קלינית מומחית בתל אביב ועוד אלפי תכנים נוספים, על כל נושאי החיים - ללא הגבלה! לקביעת פגישה אישית / ייעוץ טלפוני אישי / הזמנת הספרים - צור/י עכשיו קשר: 050-3331-331
© כל הזכויות שמורות לאתר Yeda.EIP.co.il ולכותבי המאמרים המקוריים בלבד!
מומלץ ביותר, לצטט תוכן מהאתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
האתר פותח על ידי אליעד כהן
דף זה הופיע ב 0.1201 שניות - עכשיו 28_09_2020 השעה 01:58:11 - wesi4