ידע
להצליח
⭐⭐⭐⭐⭐
הדפסה אלימות במגזר הדתי / חרדי ✔במאמר זה באנו לבאר את הגורמים היכולים להביא לידי אלימות אצל אנשי הדת היהודית ... - ידע להצליח, התפתחות אישית, מודעות ...
הצטרף לחברים באתר!
שם
סיסמא
לחץ כאן
להתחבר לאתר!
💖
הספרים שמומלצים לך:
להצליח בחיים
ולהיות מאושר!


🖶 אלימות במגזר הדתי / חרדי

במאמר זה באנו לבאר את הגורמים היכולים להביא לידי אלימות אצל אנשי הדת היהודית. אלימות - במובן הפיסי או המילולי.

אלימות של יחיד או חברה יש לה גורמים רבים, מצוקה נפשית או כלכלית, תסכול, חוסר אונים וכיוצא באלה.

אנו נעסוק רק בפן המשפטי, כיצד בתי הדין וההלכה במשפט העברי קבעו את האיזון בין זכויות ורצונות היחיד מול טובת הסדר הציבורי, וכן כיצד מתמודדת ההלכה בין רצון היחיד לחופש דת ואמונה לבין האמונה שהעם היהודי משמש כתכלית ויעוד להגשמת "רצון" האלהים.

כל קיבוץ אנשים החי בצוותא, רצונו הבסיסי לחיות על מי מנוחות ללא הפרעות ושיבושים בחיי היום יום ומאידך להגשים רעיונות או אידאלים משותפים. לדוגמה: קבוצת אנשים שבחרו לחיות יחדיו להגשים עקרונות דמוקרטיים הרי מי שיפר עקרון זה יצטרך לתן את הדין על כך, הוא הדין העם היהודי המונה קבוצת אנשים שמטרתה הגשמת יעוד מיסטי "קיום תורה ומצוות" מי שיפר עקרון זה יצטרך לתת את הדין.

לצורך יישום מטרה זו, על החברה לקבל שני עקרונות:

תקנות וחוקים - שישמרו על הסדר הציבורי, ויובילו להגשמה האידיאולוגית.

מורא וכבוד מפני שלטון החוק - הגורמים לאנשים ליישם את החוקים והתקנות.

שני עקרונות אלה מודגשים היטב במשנה במסכת אבות:

תקנות וחוקים - "רבן שמעון בן גמליאל אומר על שלשה דברים העולם עומד על הדין ועל האמת ועל השלום (אבות א יח) ; ומבאר הטור, חושן משפט, סימן א: על הדין - "על ידי הדיינין שדנין בין איש לחבירו העולם קיים כי אלמלא הדין כל דאלים גבר [כל החזק מחבירו הוא המתגבר ושולט] ".

מורא וכבוד מפני שלטון החוק - "רבי חנינא סגן הכהנים אומר הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו" (אבות ג, ב).

וכך מבואר בתלמוד: "מה דגים שבים - כל הגדול מחבירו בולע את חבירו, אף בני אדם - אלמלא מוראה של מלכות, כל הגדול מחבירו בולע את חבירו" (עבודה זרה, ד, ע"א).

לגבי שני עקרונות אלה נבאר כיצד הם מיושמים בקהילה הדתית חרדית היום: דה - יורה (ההלכה) ודה - פקטו (חוקי מדינת ישראל) במדינת ישראל, תחת שלטון חילוני. אנו לא נכנס לחוקים הכתובים המסורים לדיינים המכהנים בבתי הדין כמו "חייבי מיתות בית דין", "מלקות" וכיוצא באלה אלא רק בחוקים שנמסרו ליחיד או שנמסרו לבית הדין לעשות על פי שיקול דעתם כפי שיבואר בהמשך.

תקנות וחוקים

מערכת המשפט העברי (ההלכה) נוטה לתת חופש ודרור ליחיד ולפרט לעשות דין לעצמו יותר ממערכת המשפט המודרנית. כלומר ההלכה מתירה לאדם פרטי להעניש ולגמול לחבירו על פי שיקול דעתו עם מגבלות מסוימות, דבר הגורם לאלימות יתר על פי קריטריונים של המשפט המודרני.

גאולת הדם

התורה מתירה לאדם יחיד להרוג אדם שהרג בשגגה את בן משפחתו, והוא נקרא בתורה "גואל הדם" - "ואשר יבא את רעהו ביער לחטב עצים ונשל הברזל מן העץ ומצא את רעהו ומת הוא ינוס אל אחת הערים האלה וחי, פן ירדף גאל הדם אחרי הרצח והכהו נפש ולו אין משפט מות כי לא שנא הוא לו מתמול שלשום" (דברים יט, ה)

החכמים במשנה נחלקו, האם יש מצוה ביד גואל הדם להרוג את הרוצח בשגגה או שמא רשות בלבד ולא מצוה: "רבי יוסי הגלילי אומר מצוה ביד גואל הדם [להרוג את ההורג בשגגה] ורשות ביד כל אדם רבי עקיבא אומר רשות ביד גואל הדם וכל אדם אין חייבין עליו [עונש מוות כדין רוצח] " (מכות ב, ז).

וכך פסק הרמב"ם: "נכנס [ההורג בשגגה] לעיר מקלטו ויצא חוץ לתחומה בזדון הרי זה התיר עצמו למיתה ורשות לגואל הדם להרגו ואם הרגו כל אדם אין חייבין עליו" (הלכות רוצח ה, י).

כלומר, המשפט העברי מתיר ליחיד לעשות דין לעצמו אף בדיני נפשות. והדבר ברור שמערכת משפט שתתיר "גאולת דם" תגרום לתוהו ובהו, נקמות בין משפחות שיגרמו לאובדן חיים רבים.

יש לציין שדין "גואל הדם" אינו נוהג היום ואף דתי / חרדי אינו חושב שכך צריך ונכון לנהוג, אך הבאנו דין זה שיש לו השפעה עקיפה לזילות חיי אדם על מאמיני התורה "האלהית".

קנאים פוגעים בו

"קנאים" הם האנשים החרדים וקנאים לעשות ולקיים את רצון האלהים, להם התיר המשפט העברי לחרוץ דינו של עבריין ולהורגו בשעת העבירה.

זאת נלמד ממעשה פנחס הכהן המוזכר בתורה, שהרג את זימרי שבעל את המדינית לעיני הציבור, וכגמול לקנאתו לה' קיבל את תפקיד הכהונה לדורות: "והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדינית [בעל את המדינית] לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל וירא פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ויקם מתוך העדה ויקח רמח בידו וידקר את שניהם את איש ישראל ואת האשה" (במדבר כה, ו - ח).

ובמשנה הרחיבו היתר זה לשני מקרים נוספים: "הגונב את הקסוה [כלי בית המקדש], והמקלל בקוסם [המגדף את אלהים בשם עבודת כוכבים], והבועל ארמית [גויה] - קנאין פוגעין בו" (סנהדרין ו, ט).

וכך כתב הטור, אבן העזר, סימן טז: "ואם בא עליה בפרהסיא [אם בעל גויה בציבור] לעיני עשרה מישראל היו קנאים פוגעים בו, פירוש הממהר וזריז להורגו הרי זה משובח".

היתר הילכתי זה נוהג עקרונית אף בזמן הזה כפי שפסק הרמ"א בשולחן ערוך, חושן משפט, סימן תכה, סעיף ד: "הבא על העובדת כוכבים בפרהסיא לעיני עשרה ישראלים, קנאין פוגעים בו ומותרין להרגו".

מערכת המשפט העברית מוסרת את הענישה לידי היחיד הקנאי לה', היתר הלכתי מהמסוכנים ביותר העלול לגרום ליחיד לקחת את הדין ההלכתי ולישמו למעשה אף בימינו אלה ממש.

הריגת כופרים ואפיקורסים

הריגת הכופר והמומר הוא היתר גורף ליחיד לעשות דין לעצמו ולהרוג את הכופרים ללא משפט. מפסק הלכה זו אפשר לדון קל וחומר ליתר הדברים, כלומר, להכותו לקללו לגדפו ולהוציא דיבתו רעה. דין זה הוא שורש הרע בהלכה לכל מי שקיבל על עצמו את ערכי חופש הדת והמצפון. כל זמן שהלכה זו לא תבוער בפה ברור מצד אנשי הדת הרי שלא יוכלו להגן על עצמם במקרה רצח ולומר: "ידינו לא שפכו את הדם הזה". הרוצה לבחון בהרחבה את היחס לכופרים יעיין במאמר "מעמד החילוני בהלכה". אנו רק נצטט הלכה אחת מהרמב"ם:

"המינים, והם עובדי עבודה זרה מישראל, או העושה עבירות להכעיס אפילו אכל נבילה או לבש שעטנז להכעיס הרי זה מין, והאפיקורוסין, והן שכופרין בתורה ובנבואה, מישראל, מצוה להרגן, אם יש בידו כוח להרגן בסייף בפרהסיא הורג, ואם לאו יבוא עליהן בעלילות עד שיסבב הריגתן. כיצד [יבוא בעלילות]? ראה אחד מהן [מן הכופרים] שנפל לבאר, והסולם בבאר, קודם ומסלק הסולם ואומר לו הריני טרוד להוריד בני מן הגג ואחזירנו לך, וכיוצא בדברים אלו" (הלכות רוצח ד, י).

בדיני ממונות

במשפט העברי יש היתר נרחב, בעשיית היחיד "דין לעצמו" להצלת ממונו, אף בשימוש אלים כלפי אדם, בניגוד למשפט המודרני שאוסר על היחיד לנהוג בכוח פיזי כלפי אדם.

התלמוד פסק במקרים מסוימים של ויכוח בין מתדיינים על בעלות רכוש מסוים, שאין בית הדין מכריע, אלא משאירים זאת לבעלי הדין והגובר על חבירו אפילו בחוזקה ובאלימות הוא הזוכה, או בלשון התלמוד, "כל דאלים גבר".

" [רכוש שאין ראיות למי הוא שייך ו] זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי - אמר רב נחמן: כל דאלים גבר" (בבא בתרא לד ע"ב)

ופירש הרשב"ם: "וכל דאלים גבר - בין בראיות בין בכח" וכן פסק הרא"ש: "ויותר ראוי לומר להם שכל מי שתגבר ידו בכח או בראיות שיזכה וסומכין על זה שמי שהדין עמו קרוב להביא ראיות. ועוד שמי שהדין עמו מוסר נפשו להעמיד את שלו בידו יותר ממה שמוסר האחר נפשו" (בבא מציעא פרק א סימן א). הרי לך שהמשפט העברי מוסר את ההכרעה לזכיון ברכוש לניצים עצמם, והדבר ברור שבמקרים אלה החזק והאלים הוא אשר יגבר.

וכן במקום שנגרם הפסד ממוני לאדם על ידי אדם אחר, מותר לו להכותו כדי להשיב ממונו.

"דההוא גרגותא דבי תרי דכל יומא הוה דלי חד מנייהו, אתא חד קא דלי ביומא דלא דיליה, א"ל: יומא דידי הוא! לא אשגח ביה, שקל פנדא דמרא מחייה. א"ל [רב נחמן]: מאה פנדי בפנדא למחייה" (בבא קמא כז ע"ב)

תרגום: בור מים השייך לשני שותפים שבכל יום היה שואב אחד מהם. בא אחד ושאב ביום שאינו שלו, בא השני והעיר לו על כך ללא הועיל לכן נטל קת מעדר והכהו, ובמקרה זה פסק רב נחמן שרשאי היה להכותו אפילו מאה מכות במעדר.

לבית הדין סמכויות יתר לאכיפת החוקים

בית הדין נטל עצמאות נרחבת להעניש, להרוג, להכות, לקלל ולגדף על פי שיקול דעתו אף מעבר לחוקים והתקנות הכתובים בהלכה. לא רק במקרים של בין אדם לחבירו אלא אף במקרים של בין אדם למקום בניגוד לערך הדמוקרטי של חופש דת ומצפון.

כך מבואר בתלמוד: "א"ר אלעזר בן יעקב: שמעתי, שבתי הדין מכין ועונשין שלא מן התורה, ולא לעבור על דברי תורה אלא לעשות סייג לתורה; ומעשה באדם אחד שרכב על סוס בשבת בימי יונים, והביאוהו לבית דין וסקלוהו, לא מפני שראוי לכך אלא שהשעה צריכה לכך [הרי לך שאדם שרכב על סוס בשבת - אף שאינו איסור חמור המחייב מוות - בית הדין סקלוהו כדי שאנשים אחרים יזהרו מלזלזל בשמירת השבת]. ושוב מעשה באדם אחד שהטיח באשתו [בעל את אשתו] תחת התאנה, והביאוהו לבית דין והלקוהו, לא מפני שראוי לכך - אלא שהשעה צריכה לכך [למרות שהדין הכתוב אינו מחייב מלקות, חייבו בית הדין מלקות כדי שלא תרבה הפריצות] !" (יבמות צ ע"ב).

ראה מה שכתב "בעל הטורים" שהתיר לבית הדין להכות ולבזות, לתלוש שיער ולאסור על פי שיקול דעתם של בית הדין כדי להרבות כבוד שמיים, כלומר היתר מפורש לרמוס את כבוד האדם היחיד כדי לממש את האידיאולוגיה המיסטית היהודית בשם "כבוד שמיים".

וכך כתב הטור, חושן משפט, סימן ב: "יש לב"ד להלקות למי שאינו חייב מלקות ולהרוג למי שאינו חייב מיתה ולא לעבור על דברי תורה [אלא] לעשות סייג לתורה וכיון שרואין בית דין שפרצו העם בדבר יש להם כוח לגדור ולחזק הדבר כפי מה שיראה להם הכל הוראת שעה ולא שיקבעו הלכה לדורות. וכן יש להם [בכל מקום ובכל זמן] להלקות אדם ששמועתו רעה והעם מרננין אחריו שהוא עובר על העריות וכן יש להם להפקיר ממון שיש לו בעלים ולאבדו כפי מה שרואים לגדור פרצת הדור ולקנוס אלם ולנדותו ולהחרימו ולקללו ולהכותו ולתלוש שערו ולאוסרו בבית האסורים ולהשביעו בשם על כרחו שלא יעשה ושלא עשה כל אלו הדברים לפי מה שיראה לדיין שזה צריך לכך והשעה צריכה לכך, ובכל יהיו מעשיו לשם שמים ואל יהא כבוד הבריות קל בעיניו שהרי דוחה לא תעשה של דבריהם וכל שכן כבוד בני אברהם יצחק ויעקב המחזיקים בתורת אמת שיהא זהיר שלא יהרוס כבודם אלא להוסיף כבוד המקום בלבד".

רבי אליעזר יהודה ולדנברג, יליד 1917, מחזק את ההוראה שיש לבית הדין להעניש על פי שיקול דעתו אף בימינו אלה ומתיר ללחוץ אצבעו של חשוד בגניבה כדי שיודה [תודה לרב (אשכנזי) העיר העתיקה ירושלים הרה"ג אביגדר נבנצל שליט"א שהאיר עיננו בפירוש המילה, "שרוף" באידיש ליטאית הוא בורג. ולכן כוונת הדברים היא ללחוץ אצבעו ולא לשרוף אצבעו]:

"כל האמור שבית דין מכין ועונשין בכל מיני עונשין אף בזמן הזה לצורך שעה ולמיגדר מילתא [לעשות סייג לתורה], הוא לא רק כשרואים שהעם פרוצים בעבירות שבין אדם למקום או משום לתא [חשש] דרציחה או עריות, או נזקי גוף, אלא כל האמור הוא גם כשהדברים נוגעים בעניני ממונות אם השעה דורשת כך. כי כן מצינו בשו"ת פנים מאירות ח"ב (סימן קנ"ה)... מסיים במעשה - רב וכותב: 'ושמעתי מפי דודי שמעשה היה והגאון הש"ך הפקיד ביד הגאון שלשלת של זהב ונגנב על ידי משרת של הגאון מוהר"ר העשיל והסכימו ונתנו אצבעו בין השרוף של קנה השריפה שקורין בוק"ס ולא הודה הגנב ואחר שלש שנים מצאו השלשלת באמתחת הגנב' ומכאן יסוד לקביעת עונשי גוף ומאסר בעניני ממונות כגזילות וכדומה אם ב"ד רואים צורך לכך למיגדר מילתא" (שו"ת ציץ אליעזר, חלק י"ט, סימן נא).

לסיכום: מערכת המשפט העברי מתירה ליחיד לנהוג באלימות - להרוג ולהכות ולהוציא דיבתו של אדם רעה - במקרים שעל פי השקפתה יביא הדבר להגדלת כבוד שמיים, לתיקון החברה והצלת ממון, ואף כדרך נקמה (גואל הדם). אין ספק שהיתר נרחב זה יכול לתרום באופן ישיר ועקיף על הפרט לאלימות יתר, מערכת משפט זו גורמת למצב של "האיש הישר בעיניו יעשה" וימצא שהאלים והחזק ידו תהיה על העליונה.

מורא וכבוד מפני שלטון החוק

הציבור החרדי / דתי אין לו בזמנים אלה "מלכות" שיכולה להטיל מורא על חבריו, אין לו רשות אוכפת שיכולה להכניס לכלא את העבריינים ולהטיל קנסות. הדבר ברור שלא ימצא בית דין רבני שיפסוק היום על פי שיקול דעתו וינצל את הוראת השעה "שבתי הדין מכין ועונשין שלא מן התורה" לחתוך אפה של נואפת, כפי שהוזכר בשולחן ערוך: "ורשאין הבית דין לקנוס הזונות, כדי לעשות גדר. ומעשה באחת שזנתה עם העובד כוכבים, וחתכו את חוטמה, כדי לנוולה" (אבן העזר קעז, ה). ויתירה מכך, בית דין רבני שיפסוק על פי "הוראת שעה" זו ייענש על פי החוק הישראלי.

כל מה שנותר היום "כמקל" עונשין לאכוף את חוקי התורה הם דרכי הענישה המתאימות לחיי קהילה סגורה ומצומצמת - חרמות, נידויים, וסילוק - שאינם יכולים לקיים חברה המונה חברים רבים (היום מונים החרדים כ 700,000 נפש) באופן תקין.

אם כן כדי שלא יבלעו איש את אחיו זקוקים הם למורא השלטון החילוני, ולהתפלל לשלומה "שאלמלא מוראה של מלכות, כל הגדול מחבירו בולע את חבירו".

אך היות וחוקי המדינה מקורם בחוקי "הגויים" והשלטון הישראלי הוא חילוני, הרבנים והמנהיגים של הציבור הדתי / חרדי מורים שאין לקבל את "החוק הישראלי". נביא כמה התבטאויות של רבנים: במאי 2000 כתב הרב חיים שאול קרליץ ז"ל ממועצת גדולי התורה בבטאון "יתד נאמן": "הנציגים בכנסת הם ה'שתדלנים' שלנו למנוע פגיעה בקודשי ישראל... אין בכך כל הכרה בקיומו של מוסד זה ששמו 'בית המחוקקים' ".

באתר "הישיבה" כתב הרב זלמן מלמד (ראש ישיבת בית אל ורב הישוב, וראש ועד רבני יש"ע): "אם ניתנה פקודה לעבור על מצוות התורה (כמו פינוי מאחזים) אין כל היתר לעשות זאת גם אם הדבר יגרור עונש". וכן הרב אליעזר מלמד השיב לשאלה, האם יש חובה לציית לחוקי המדינה: "ככלל יש חובה לציית לחוקי המדינה. ושני טעמים לכך, א' דינא דמלכותא דינא. ב' תקנות הקהל מחייבות את הציבור, מפני שכך נהגו ואף כלל הציבור הסכים וקיבל על עצמו את תקנות הקהל ורק כאשר החוקים נוגדים את דיני התורה, הם בטלים, ואין לקיימם" (http://www.yeshiva.org.il ).

והרב עובדיה יוסף בתשובה לשאלה: "בהיות וידוע שלפי דין תורה אין הבנות יורשות את אביהן במקום שיש בנים, וזאת בניגוד לחוק המדינה שעל פיו דנים בבתי המשפט החילוניים שהבנות יורשות בשווה עם הבנים, האם מותר לפי ההלכה לבנות לתבוע חלקן בירושה בבית משפט חילוני, ולקבל צו ירושה בהתאם לחוק, בהסתמך על מאמר חז"ל דינא דמלכותא דינא? בסיכום: לפי ההלכה על פי תורתינו הקדושה אשר היא חיינו ואורך ימינו, ודבריה נר לרגלינו ואור לנתיבותינו, אסור בהחלט לדון בדיני ירושות ונחלות וכן בדיני ממונות אלא על פי התורה שהיא נצחית ולא תשתנה בשום זמן ח"ו ולכן איסור חמור הוא להתדיין בכל הדינים האלה בפני ערכאות ששופטים לפי חוקות הגוים, אשר עליהם נאמר ומשפטים בל ידעום. ואין כל הבדל בזה בין כשהשופטים גוים, לבין כשהשופטים יהודים הדנים על פי חוקות הגוים, שלא כדין התורה" (שו"ת יחווה דעת חלק ד סימן סה).

במציאות חברתית כזאת של חיי קהילה שמערכת המשפט שלה מאפשרת ליחיד במקרים לא מעטים לעשות דין לעצמו, להרוג, להכות ולקלל ובד בבד אינה מקבלת את חוקי המדינה באופן מלא ויראת "המלכות" אינה שלמה אין פלא שחברה זו מגיעה לאלימות כאשר הם מרגישים מאוימים ואמונתם נפגעת או כשנדרשים לשמור על חוקי המדינה בניגוד לדין תורה.

לכן אין פלא שקברניטי האורתודוקסיה מנווטים את תלמידיהם וחסידיהם לאלימות ללא חשש מפני החוק הישראלי. והנה דוגמה נפלאה שכבוד האדם נדחה מפני כבוד שמיים: הקונטרסים שהוציאה לאור "דעת אמת" חולקו אף בכפר חב"ד וגרמו לתגובות אלימות מצד אנשי חב"ד. ועל תגובה אלימה זו כתב האדמו"ר מסלונים הרב אברהם וינברג: "אמרה תורה בפרשת מסית (דברים יג, ט): 'לא תאבה לו ולא תשמע אליו ולא תחוס עינך עליו... ' וכתב רש"י: 'לא תאהבנו, לפי שנאמר ואהבת לרעך כמוך את זה לא תאהב... ' ואין ספק שעל מסיתים ומדיחים כגון אלו אמר נעים זמירות ישראל בספר תהילותיו, 'הלא משנאיך ה' אשנא [השונא את אלהים לשיטת החרדים הוא הכופר והמומר, ומצווה לשנאותו] ובמתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי'. וכי מה יעשה אדם הגון וישר, כאשר נחשים צפעונים חודרים אל ביתו וחרבם שלופה בידם, ומאיימים על נפשות ביתו, האם עליו לקבל זאת בשוויון נפש, או שעליו לעמוד על נפשו ונפשות ביתו? ולכן אלו שהגיבו [אנשי חב"ד] כפי שהגיבו, אינם חמומי מוח, ואין בהתנהגותם לא אלימות ולא פזיזות, אלא תגובה בריאה של אדם כאשר נוגעים בבת עינו ומתעללים בקדוש והיקר לו..." (שבועון חסידי חב"ד גליון 870).

וכן להוציא לשון הרע, כפי שנהג ראש ישיבת "ברכי יוסף" יעקב סגל בחוברת המחולקת לכל דיכפין בשם "זכור חרפתך מיני נבל" כתשובה ל"דעת אמת", בה הוא מתיר כל רסן מפיו ולשונו ומרשה לעצמו לדבר סרה באנשי "דעת אמת": "זיכנו השם יתברך לפרסם את אשר כתב אחד מהרבנים שליט"א לְבָּחוּר, כדי לרוצץ ראשי פתנים שפלים הבאים לקעקע חומות התורה בכזבים נבזיים, כפי שיבואר במכתב, ובראשם המעורער ומעוות בנפשו הידוע כמושחת גם בחייו האישיים. הרב הרשנו לפרסם את המכתב ע"י עריכתו וצילומו לתועלת מי שנזקק לזה. ומתפרסם ככתבו וכלשונו, למרות הביטויים החריפים שנכתבו כמכתב אישי, כדי לבטאות את חומרת הנבָלָה של אותו מסית ומדיח... מה שנשלח לבתי היראים דפים המדברים נגד תורת ה' בשם "דעת - אמת" ע"י יהודי חולה בנפשו, שמְצָאו השטן מתאים להיות שלוחו לנסות להסית ולהדיח את חלושי הדעת נגד תורת ה', ח"ו, ולצנן בעמלקיותו את כל מי שיוכל בכל מה שיוכל! ולא מבין אותו עלוב שאינו אלא כלי משחק בידי הסטרא - אחרא [השטן] בהתאמצו לפני דור הגאולה להשמיד ולהרוג ולאבד מעולם הנצח את כל מי שיצליח עוד לתפוס ברשתו המשוקצת, וכמו שמצא את היטלר ימ"ש מתאים להיות לו לכלי להשמדת הגופות, כך מצא את העלוב החולה כלי נאות לנסיון השמדת הנשמות, והרי גדול המחטיאו יותר מן ההורגו, שמאבדו משני העולמות!".

לסיכום: הדבר ברור שהציבור הדתי והחרדי לומד במוסדות החינוך שלהם את פסקי ההלכה האמורים לעיל, תלמידיהם קוראים את פיסקי ההלכה של רבותיהם המתירים לעבור על החוק הישראלי כאשר נוגדים את התורה וההלכה. אין ספק לכל בר דעת שמערכת משפט המתירה אלימות ללא איזונים הנדרשים, מחלחלת היטב לליבותיהם של תינוקות בית רבן המאמינים שכל ההלכות הם "דברי אלהים חיים". ולכן אין פלא ששומעים אנו בתקשורת פעמים רבות על זריקת אבנים מצד החרדים על נוסעי רכב בשבת.

לאור דברינו אלו כל זמן שמשרד החינוך יפקיר את החינוך הערכי ביד אנשי הדת (דתיים וחרדים) ולא יכפה עליהם את ערכי הדמוקרטיה והשוויון, לא ילמדם להפנים את שלטון החוק הישראלי, יצמחו במדינתנו שני ציבורים: האחד המקבל את החוק הישראלי והשני המקבל את החוק ההלכתי שאחריתו מי ישורנו.

טרוד תשובה לשאלה לשמור מצוות קנאה ורכושנות חשש בית משפט כעס רבנים יהודים תקשורת אויב אלימות דת דתיים הדתיים החרדים חרדים
מי מפעיל אותך? האם משהו מפעיל אותך? את מה אתה מפעיל?
...מפעיל אותך? את מה אתה מפעיל? כי האדם מטעה את עצמו תמיד. ומטעה את עצמו, היינו שהוא לא הולך אחרי האמת של עצמו. כגון לדוגמא, שהאדם חווה מצד אחד, שלא יכול להיות שדבר כלשהו יקרה מעצמו, ואעפ"כ הוא חווה שדברים כן קורים מעצמם. כגון לדוגמא, כאשר האדם רואה מולו ספר כלשהו, הוא מניח, שלא יתכן שהספר הזה נכתב מעצמו, או שהספר הזה כתב את עצמו בכוחות עצמו. והאדם בחוויה שלו, בטוח שמישהו או משהו, גרם לכך שהספר הזה ייכתב, דווקא בצורה הזאת וכולי. כי הרי לא יכול להיות...
צ'יפים נגד קורונה, שבב תת עורי לחולי קורונה, השתלת שבבים דיגיטליים, קונספירציות קורונה, פגיעה בפרטיות, פחד מפני ציפים, פחד משבבים תת עוריים, פחד מננוטכנולוגיה, יחסי גוף נפש, פחד מטכנולוגיה, מה יקרה בעולם בעתיד? עתידנות
צ'יפים נגד קורונה, שבב תת עורי לחולי קורונה, השתלת שבבים דיגיטליים, קונספירציות קורונה, פגיעה בפרטיות, פחד מפני ציפים, פחד משבבים תת עוריים, פחד מננוטכנולוגיה, יחסי גוף נפש, פחד מטכנולוגיה, מה יקרה בעולם בעתיד? עתידנות
...שבב תת עורי לחולי קורונה, השתלת שבבים דיגיטליים, קונספירציות קורונה, פגיעה בפרטיות, פחד מפני ציפים, פחד משבבים תת עוריים, פחד מננוטכנולוגיה, יחסי גוף נפש, פחד מטכנולוגיה, מה יקרה בעולם בעתיד? עתידנות הרצאה על צ'יפים נגד קורונה, שבב תת עורי לחולי קורונה, השתלת שבבים דיגיטליים, קונספירציות קורונה, פגיעה בפרטיות, פחד מפני ציפים, פחד משבבים תת עוריים, פחד מננוטכנולוגיה, יחסי גוף נפש, פחד מטכנולוגיה, מה יקרה בעולם בעתיד? עתידנות ועוד חרדות מטכנולוגיה...
אלוהים - חלק 2 - מעל הזמן / לא שייך אצלו זמן?!
אלוהים - חלק 2 - מעל הזמן / לא שייך אצלו זמן?! טיעון: אלוהים הוא מעל הזמן ולא שייך זמן אצל אלוהים. סוף טיעון. הפרכה: ברגע שמייחסים לאלוהים את בריאת העולם, הרי שמייחסים זמן לאלוהים. לומר שאלוהים ברא את העולם, פירושו לומר שאלוהים עשה פעולה כלשהי. ולומר שאלוהים עשה פעולה כלשהי, פירושו לומר שהיה לפני הפעולה ואחרי הפעולה. ואם כן, הרי שגם אצל אלוהים יש זמן וגם הוא נמצא בתוך ציר הזמן....
הכל אחד - אחדות - הכל ולא כלום - מהו כלום ואחדות אמיתית?
הכל אחד - אחדות - הכל ולא כלום - מהו כלום ואחדות אמיתית?
...האחדות ובכל טעות יש חלק מן האמת, הטעות ברמת הדיוק שלה, שהאחדות של המציאות שהכל מחובר, הוא מתכוון להגיד שהכל מחובר, שהכל ישות אחת. וזו בעצם טעות, כי זו לא האחדות של המציאות האחדות של המציאות, זה הדבר שנמצא לפני כל ההגדרות. כאשר אדם אמר הבנתי שהכל אחד הוא לא מבין את האחדות של המציאות. הוא עדיין חושב שיש הבדל שיש הבדל בין הכל אחד להכל לא אחד זה עצמו נפרדות, מה זה הכל אחד? מה המשמעות של הביטוי שהכל אחד? הדרגה הגבוהה ביותר שאין הבדל בין אחדות לנפרדות...
טיפול בהתנגדויות לקוח באגרסיביות, להיות תוקפן כלפי הלקוח, תלונות של לקוח, התנגדויות מכירה, התנגדויות קניה, אגרסיביות כלפי לקוח, להיות לא נחמד ללקוח
טיפול בהתנגדויות לקוח באגרסיביות, להיות תוקפן כלפי הלקוח, תלונות של לקוח, התנגדויות מכירה, התנגדויות קניה, אגרסיביות כלפי לקוח, להיות לא נחמד ללקוח
...מכירה, התנגדויות קניה, אגרסיביות כלפי לקוח, להיות לא נחמד ללקוח שלום לכולם הפעם אני רוצה לדבר על עוד היבט בנושא של מכירות בהתנגדויות של לקוחות והנושא הוא כאשר לקוח אומר משהו, שואל שאלה תוקף, מתלונן מה שזה לא יהיה האם להגיב בצורה אגרסיבית כן או לא? אז לכאורה התשובה הטריוויאלית אומרת "אל תגיב בצורה אגרסיבית, אתה רוצה למכור ללקוח אתה רוצה לשכנע אותו, רוצה לשמר אותו אל תגיב בצורה אגרסיבית תהיה נחמד ללקוח, תכיל אותו תדבר בעדינות, תדבר בקשב בטון נמוך,...
איך להתייחס ללקוח? איך לרכוש לקוחות? איך לגרום ללקוחות לאהוב אותך? איך להבין לקוחות? איך להשיג לקוחות? איך להתייחס ללקוחות? מה המוצר שלך? מה הלקוח רוצה? איך לשכנע לקוח? להתחבר עם הלקוח
איך להתייחס ללקוח? איך לרכוש לקוחות? איך לגרום ללקוחות לאהוב אותך? איך להבין לקוחות? איך להשיג לקוחות? איך להתייחס ללקוחות? מה המוצר שלך? מה הלקוח רוצה? איך לשכנע לקוח? להתחבר עם הלקוח
...איך להתייחס ללקוחות? מה המוצר שלך? מה הלקוח רוצה? איך לשכנע לקוח? להתחבר עם הלקוח עכשיו עוד דבר שמי שזה פשוט לו אז זה פשוט לו ומי שזה לא פשוט לו אז זה יחדש לו או יחדד אז הנושא כזה טעות קלאסית של אנשים שנותנים שירות למישהו, מה הטעות יש אנשים שחושבים כשהם נמצאים מול לקוח. ש: שהלקוח הוא המלך. אליעד: לא שמה שהם חושבים שהמהות של העסקה בינם לבין הלקוח זאת עסקה טכנית, נגיד שאתה לדוגמא מה נגיד? ש: מלמד שיעורים פרטיים. אליעד: מלמד שיעורים פרטיים אוקי נ...
שורש המחשבות - איך להבין את כל המחשבות שבעולם? מהו שורש כל המחשבות?
...המחשבות. אמת. תפיסת חיים. את מי לא ניתן להטעות בתפיסת חיים שגויה? איך מגיעים לשורש של כל המחשבות? היחיד שלא ניתן להטעות אותו בתפיסת חיים שגויה, הוא רק זה שיודע את השורש של כל תפיסות החיים כולן. כאשר האדם מבין את השורש של כל צורות המחשבה כולן, במקרה כזה הוא אינו יכול ללכת שולל אחרי תפיסת חיים מוטעית, משום שהוא מכיר את השורש של כל צורות החשיבה. כאשר האדם מכיר את השורש של כל צורות החשיבה השונות, במקרה כזה הוא יודע לזהות מיד את נקודת האמת שיש בכל תפיסת...
אובייקטיביות / סובייקטיביות - ממה הן נובעות? איך להיות אובייקטיבי באמת?
...לראות את הדברים כפי מה שהם באמת, וללא נגיעות אישיות. סובייקטיביות משמעותה היא, לראות את הדברים מנקודת מבט אישית, בשונה מכפי מה שהם באמת. ומי שיתבונן בעניין יראה, כי מצד האמת, גם בדברים שבהם נדמה לאדם שאין לו נגיעה אישית, גם בהם הראיה של האדם היא סובייקטיבית בלבד. וזאת משום, שהאדם מוגבל לראות ולהבין את המציאות, רק באמצעות הידע האישי שלו, והיכולות השכליות האישיות שלו בלבד. שהם, לא בהכרח משקפים את המציאות, כפי מה שהיא באמת. ואם נתבונן עוד בעניין נראה...
דמיון מודרך ו - NLP - מה זה? ואיך זה עובד?
...שתי שיטות רבות עצמה לתקשורת עם התת - מודע, וליצירת שינויים בחיים, שבהן יכול להעזר כל אדם המעונין לשפר את איכות חייו! כל אחד מאיתנו משתמש בדמיונו, אנחנו עושים זאת כאשר אנו חולמים בהקיץ, או נזכרים בחוויות מהעבר זוהי פעולה טבעית ואוטומטית כמו נשימה או הליכה... דמיון מודרך מתרחש בעיקר בצידו הימני של המח, זהו הצד האינטואיטיבי, הרגשי והיצירתי שהוא בעצם מקור הבינה שלנו. בדמיון מודרך אנו רותמים את כוח הדמיון, ליצירת שינוי חיובי באופן מודע (להבדיל מחלום)...
אסרטיביות או התנהלות אסרטיבית? מה היא אסרטיביות? ממה היא נובעת? האם היא נלמדת או נרכשת?
...האם היא נלמדת או נרכשת? מאמר זה יתייחס יותר ל"התנהלות אסרטיבית" או ל"תקשורת אפקטיבית" מאשר למונח "אסרטיביות", מאחר שאני רואה אסרטיביות כמכלול של התנהלויות, הן ברמה המילולית והן ברמה הבלתי מילולית. התנהלות אסרטיביות אם כך, יכולה להיות מורכבת ממספר פעולות או אמירות. התנהלות אסרטיביות באה לידי ביטוי לא רק ביכולת "לעמוד על שלי" אלא גם לדעת מה להגיד, מול מי, מתי, לטובת קידום מטרותיך. יש מצבים שונים המצריכים התנהלות אסרטיבית ובעצם, זה מקיף את חיינו כל...
שלמות או חיסרון, חיפוש השלמות יוצר חיסרון, האם יש שלמות, האם הגעת לשלמות, אמונה או שכל, אולי השכל טועה
...טועה לחץ כאן, לצפייה בהרצאת וידאו + MP3 בנושא: שלמות או חיסרון, חיפוש השלמות יוצר חיסרון, האם יש שלמות, האם הגעת לשלמות, אמונה או שכל, אולי השכל טועה. שאלה: האם אמונה זה טוב או לא טוב? אליעד: זה טוב, בתנאי שאתה הולך עם זה עד הסוף. זה לא טוב, אם אתה לא הולך עם זה עד הסוף. לגבי שכל, זה טוב אם אתה הולך איתו עד בסוף, זה לא טוב אם אתה לא הולך איתו עד הסוף. אין הבדל בין אמונה לשכל, השאלה אם אתה הולך עם זה עד הסוף. שאלה: אני באתי לכאן כי אני מאמין שיש כ...
על עקשן, עקשנית, התאמה זוגית והאגו שביניהם
...ולא היו לי דרישות מיוחדות. כשהילדים גדלו - יצאתי לעבודה והתחלתי להרגיש יותר ביטחון. למדתי לעמוד על שלי. התווכחנו המון. רבנו יותר. הוא - תמיד היה עקשן. עכשיו, גם אני עקשנית. קשה לי עם המריבות האלה. מתוסכלת! שאלת אם אוהבת אותו? נשבעת לך, לא יודעת...". האמת - לא האמנתי למראה עיניי: היא עקשנית והוא עקשן ובכל זאת אותיות שמם מראות על התאמה זוגיתדיי יפה. זה אומר שעם קצת עבודה אישית של השניים - יכולה האהבה לפרוח, בדיוק כמו בתחילת הקשר. על מה מדובר? ע...
כוחו של דמיון - פנג שווי
...לתוך פיכם... הרגישו את טעם הלימון... מניחה שאתם מרגישים את טעמו החמוץ ופיכם מתמלא רוק מעצם המחשבה על כך. הדמיון - הינו מחשבה על רעיון, דימוי או תמונה מנטאלית אשר משפיעה על חיינו הפיסיים, הרגשיים והמנטאליים. אנחנו משתמשים בדמיוננו בכל יום ולמעשה בכל רגע בין שאנחנו מודעים לכך ובין שלא. בגלל התפיסות והאמונות המושרשות בנו על החיים, ברוב המקרים, דמיינו כי מחסור, הגבלות וקשיים יהיו מנת חלקנו כי "בזיעת אפך תאכל לחם" ו "בצער תלדי בנים" אמרו חכמנו... ובמידה...
אימון אישי - בשביל מי? ובשביל מה?
...פיני גרשון. תארו לעצמכם את נדיה קומנצ'י האגדית ללא בלה קארולי (אשר לימים הוא ואשתו היו למאמנים של גדולי המתעמלים האמריקאיים) עכשיו גם תארו לעצמכם את פאוורוטי ללא מורה פיתוח - קול. דוגמאות אלו מעולם הספורט והבידור ניתנו משום התוצאות המרשימות שהופקו בעקבות השימוש במאמן אישי. תוצאות ברורות, מובחנות וניתנות למדידה. האם נדיה קומנצ'י היתה מגיעה באולימפיאדה לניקוד 10. 00 מהשופטים, אילו היתה חושבת שהיא מוכשרת דיה ולא זקוקה למאמן, האם מכבי ת"א היתה זוכה בגמר...
התפילה - "עבודה" מיותרת או לא?
...ידוע שבתורה כתובים פסוקים כגון"ועבדתם את ה' אלקיכם" או "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך" וכן כתוב "לעבדו בכל לבבכם" וכן "עיבדו את ה'" ונשאל - מהי עבודה? עבודה היא סוג של תיקון ושירות, מה שהעבד משרת את רבו ומתקן לו דבר שהרב זקוק לו. ויותר מכך, על ידי השירות שמשרת אותו העבד בדבר שאין ביכולתו של הרב לתקן בעצמו. ומכיוון שהרב צריך לתיקון זה, נמצא שהעבד משלים דבר שחסר לאדונו. נשאלת השאלה: איך יתכן לומר כך לגבי הבורא, שהוא יתברך, שיא השלמות. כמו שכתוב בתיקוני...
מהות הקשר הזוגי / אמונות על זוגיות / טיפול זוגי - טיפול בזוגיות / בחירת בן זוג - בת זוג
...על זוגיות / טיפול זוגי - טיפול בזוגיות / בחירת בן זוג - בת זוג אמונות על זוגיות כולנו מטפחים במרוצת חיינו רעיונות לגבי מהי זוגיות בריאה, מהי הזוגיות שאנו רוצים להיות בה, מה ראוי שיהיה ומה לא בקשר זוגי ועוד. הדבר שבפועל מנהל אותנו בזוגיות, אלו אמונות רגשיות.. חותמות רגש. איתור אמונות אלו, והאופן בו הן מתנגשות (מול בן הזוג או מול המציאות) ומפעילות אותך, הוא המשימה הראשונה בתהליך שמטרתו שיקום זוגיות קיימת או יצירת זוגיות חדשה. השלב הבא יהיה הגמשתן,...
בודהיזם - תפיסת שפה, רב - משמעות וקונפליקט - 2
...צורות מחשבה (Thought Formation) מחשבות אינן ייצוגים מילוליים בלבד - במחשבות נמצא גם ייצוגים ויזואליים, ייצוגיי צלילים, ייצוגי ריחות, ייצוגי טעמים וייצוגי תחושות, אשר מקורם בגירויים חושיים. וכמו כן ישנם הרצונות, הכוונות, המובילים לידי פעולה. אם כך, השפה המילולית מהווה חלק מתוך מכלול העולם המנטלי של האדם. כפי שנוכל לומר שיש מבנה, צורה, לתפיסת אובייקט גופני כדוגמת האובייקט 'נשימה' או האובייקט 'הליכה', כך נתייחס ל'מבנה המחשבות' כאל צורות של אובייקטים...
תודעה מהי, להתעורר מהחלום אל המציאות האמיתית, האם אני באמת קיים, יקומים מקבילים, חווית הפכים, לחיות לנצח
...אני באמת קיים, יקומים מקבילים, חווית הפכים, לחיות לנצח לחץ כאן, לצפייה בהרצאת וידאו + MP3 בנושא: תודעה מהי, להתעורר מהחלום אל המציאות האמיתית, האם אני באמת קיים, יקומים מקבילים, חווית הפכים, לחיות לנצח. שאלה: מה היא התודעה? אליעד: האם את הכל מבינה חוץ מהתודעה? התודעה היא דבר שקיים, גם השולחן קיים, גם הרצון קיים, אך מתחת לכל יש את הישות הראשונה. עד שלא תביני מה היא הישות הראשונה, לא תדעי מה היא התודעה. השאלה האמיתית היא מה זה, מה שקיים? אני רוצה לקרב...
1 2 3 4 ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
קבל את הספרים המומלצים עבורך שיביאו גם לך הצלחה ואושר אמיתיים בכל תחומי החיים!
לזמן מוגבל!     👈1 ב 150  👈2 ב 250  👈4 ב 350     📞 050-3331-331
שקט נפשי אמיתי - הספר על: כעס ועצבים? איך להתמודד עם מאניה דיפרסיה ועם מצבי רוח משתנים? איך להתמודד עם עצבות? איך להתמודד עם בעיות ריכוז והפרעת קשב וריכוז? איך להשיג איזון נפשי? איך להתמודד עם הפרעות התנהגות אצל ילדים? איך להתמודד עם הזיות / דמיונות שווא / פרנויות / סכיזופרניה / הפרעת אישיות גבולית? איך להתמודד עם כל סוגי הפחדים והחרדות שיש? איך להתמודד עם שמיעת קולות בראש? איך להתמודד עם תסמינים של חרדה? איך להתמודד עם בדידות? איך להתמודד עם OCD / הפרעה טורדנית כפייתית / אובססיות / התנהגות כפייתית? דיכאון? איך להתמודד עם פחד קהל ופחד במה / פחד להתחיל עם בחורות / פחד להשתגע / פחד לאבד שליטה / חרדת נטישה / פחד מכישלון / פחד מוות / פחד ממחלות / פחד לקבל החלטה / פחד ממחויבות / פחד מבגידה / פחד מיסטי / פחד ממבחנים / חרדה כללית / פחד לא ידוע / פחד מפיטורים / פחד ממכירות / פחד מהצלחה / פחד לא הגיוני ועוד? איך להתמודד עם רגשות אשם ושנאה עצמית? איך להתמודד עם אכזבות? איך לשכוח אקסים ולא להתגעגע? איך להתמודד עם אהבה אובססיבית? איך להתמודד עם לחץ? איך להתמודד עם חרדות ופחדים של ילדים? מועקות נפשיות וייאוש? איך להתמודד עם הפרעות קשב וריכוז? איך להתמודד עם התקפי חרדה ופאניקה? איך להתמודד עם חלומות מפחידים וסיוטים בשינה? איך להתמודד עם ביישנות וחרדה חברתית? איך להתמודד עם טראומה ופוסט טראומה ועוד...הצלחה אהבה וחיים טובים - הספר על: איך להצליח בראיון עבודה? איך לפרש חלומות? איך להעריך את עצמך? איך לשפר את הזיכרון? איך לחנך ילדים? איך להתמודד עם אובססיות והתמכרויות? איך להצליח בדיאטה ולשמור על המשקל? איך ליצור מוטיבציה ולהשיג מטרות? איך לדעת אם מישהו מתאים לך? איך לשתול מחשבות? איך לקבל החלטות? איך למכור מוצר ללקוחות? איך להיות מאושר ושמח? איך לטפל בהתנגדויות מכירה? איך להיגמל מהימורים? איך לשכנע אנשים ולקוחות? איך למצוא זוגיות? איך להשיג ביטחון עצמי? איך לדעת איזה מקצוע מתאים לך? איך לפתח חשיבה יצירתית? איך לפתח יכולות חשיבה? איך לשנות תכונות אופי? איך לעשות יותר כסף? איך להאמין בעצמך? איך לחשוב בחשיבה חיובית? איך להעביר ביקורת בונה? איך להתמודד עם גירושין? איך להתמודד עם דיכאון ותחושות רעות? איך לנהל את הזמן? איך לא להישחק בעבודה? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך ליצור אהבה? איך להצליח בזוגיות ועוד...להיות אלוהים, 2 חלקים - הספר על: איך נוצרים רצונות / מחשבות / רגשות? מי ברא את אלוהים? איך להיות מאושר? האם יש הבדל בין חלום למציאות? למה העולם קיים? האם לדומם יש תודעה? איך נוצר העולם? למה יש רע בעולם? האם הכל אפשרי? בשביל מה לחיות? האם המציאות היא טובה או רעה? האם יש משמעות לחיים? מה יש מעבר לזמן ולמקום? מה המשמעות של החיים? איך להנות בחיים? למה לא להתאבד? למה יש רע וסבל בעולם? האם באמת הכל לטובה? איך להשיג שלמות ואושר מוחלט? איך נוצר העולם? מה יש מעבר לשכל וללוגיקה? איך להיות הכי חכם בעולם? למה חוקי הפיזיקה כפי שהם? האם יש או אין אלוהים? אולי אנחנו במטריקס? מהי תכלית ומשמעות החיים? האם אפשר לדעת הכל? האם יש אמת מוחלטת? האם יש בחירה חופשית? האם יש נשמה וחיים אחרי המוות? האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ ויקומים מקבילים ועוד...
לפניך חלק מהנושאים שבאתר... מה מעניין אותך?
   האתר Yeda.EIP.co.il נותן לך תכנים בנושא אימון אישי לילדים נוער והורים, מאמן אישי לעסקים, קאוצינג פסיכולוגית קלינית מומחית בתל אביב ועוד אלפי תכנים נוספים, על כל נושאי החיים - ללא הגבלה! לקביעת פגישה אישית / ייעוץ טלפוני אישי / הזמנת הספרים - צור/י עכשיו קשר: 050-3331-331
© כל הזכויות שמורות לאתר Yeda.EIP.co.il ולכותבי המאמרים המקוריים בלבד!
מומלץ ביותר, לצטט תוכן מהאתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
האתר פותח על ידי אליעד כהן
דף זה הופיע ב 0.0625 שניות - עכשיו 22_10_2020 השעה 18:01:11 - wesi4